• Date: April 13, 2021
  • By: Admin
  • Tag: ACT C&H, มาตรฐานเครื่องสำอาง, เครื่องสำอางค์

การเปิดตัว “มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ACT C&H)“

นับเป็นก้าวแรกของการเปิดตัว “มาตรฐานเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มกท.” หรือเรียกโดยย่อว่า “ACT C&H” โดยมูลนิธิมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และ บจก.เอซีที ออร์แกนิค ได้ร่วมกันจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ อาคาร เคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่งส่งผู้แทนไปเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 80 คน

ตรารับรองมาตรฐาน ACT C&H

ACT ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ในโครงการ “การสร้างสรรค์เชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณค่าแบรนด์ธุรกิจ” ในระหว่าง มีนาคม 2563 ถึง เมษายน 2564 ซึ่งทำให้ตรา ACT C&H มีความทันสมัย โดดเด่นและสามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่มีตรา C&H ปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ได้รับรองเป็นออร์แกนิคหรือธรรมชาติ

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐาน ACT C&H

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐาน ACT C&H แก่ผู้ประกอบการสมุนไพรที่สนใจจำนวน 22 คนจาก 18 หน่วยงานในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. ที่ห้องอบรม BSC อาคารกองนวัตกรรมฯ กล้วยน้ำไท ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง กรุงเทพฯ ในการอบรมครั้งนี้ นอกจากผู้ประกอบการจะได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ACT C&H แล้ว ยังได้รับการฝึกให้ทดลองกรอกสูตรคำนวณส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเอง เพื่อให้รู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะขอรับรองได้ในขอบข่ายออร์แกนิคหรือธรรมชาติ